GRAPPA Gıda San. ve Tic. A.Ş. olarak, herkesin kişisel verilerine saygı duyuyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu olarak yürüttüğümüz ticari faaliyetler ve şirket yönetim faaliyetleri kapsamında, işlediğimiz kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve muhafazasını sağlamak için gereken özen ve hassasiyeti gösteriyor, gerekli tedbirleri alıyoruz.

Amaç

GRAPPA Gıda San. ve Tic. A.Ş. ihtiyacı için çalışan istihdamına yönelik seçme ve yerleştirme işlemlerinde, iş başvurusu yapanlardan elde edilen kişisel verilerinin işlenmesi ve ilgili kişilerin hakları konusunda bilgilendirme yapılmasıdır.

Tanımlar

 • İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
 • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
 • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
 • Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
 • Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.
 • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
 • Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
 • Çalışan adayı: GRAPPA Gıda San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde çalışmak üzere iş başvurusu yapanlar.
 • Güvenli elektronik imza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan, imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imza.
 • Mobil imza: Mobil bir cihaz kullanılarak oluşturulan elektronik imza.
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi: Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli.

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak GRAPPA Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Çalışan adaylarının kimlik, iletişim, mesleki deneyim ve sağlık bilgileri kategorisindeki kişisel verileri; kendilerinden alınan açık rızaya istinaden fiziki ortamda iş başvuru formunun doldurulması, elektronik (e-posta) ortamında başvuru formu gönderilmesi ve mülakat esnasında kendisinden alınan sözlü bilgiler yoluyla toplanmaktadır.

Şirketimize iş başvurusu yaparken veri kayıt sistemimizde yer almak üzere paylaşılmış olan bilgilerin/verilerin doğru ve güncel olması sorumluluğu ilgili kişiye aittir.

Ayrıca, çeşitli sebeplerle GRAPPA Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin işletme tesisleri sınırları içerisine giriş yapan herkesin görsel ve işitsel kayıtları, işletmenin sahip olduğu işletme güvenliği hakkının tesisi, kullanılması veya korunması sebebiyle işyeri sınırları içerisinde kurulu bulunan kamera sistemlerinin kayıt alması yoluyla elektronik ortamda toplanmaktadır. Kamera kayıtlarına ilişkin bilgilendirme işyeri sınırları içerisinde gerekli görülen yerlerde yapılmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

GRAPPA Gıda San. ve Tic. A.Ş.; çalışan adaylarının kişisel verilerini aşağıda belirtilen amaçlar için işlemektedir.

 • Çalışan adayı ve stajyer başvuru, değerlendirme, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan adayları ile iletişimin sağlanabilmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması ve şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Şirket tesislerinin fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • Şirketin risk yönetimi, acil durum yönetimi, bilgi güvenliği, taşınır mal ve kaynakların güvenliği süreçlerinin yönetilmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi.

Kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmesi, saklanması ve imha edilmesi ile korunması süreçlerine ilişkin daha detaylı bilgilere, www.grappafoods.com internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmış olan ‘’Kişisel Verilerin Korunması’’ bağlantısı üzerinden ulaşabileceğiniz kurumsal politikalarımızı incelemek suretiyle ulaşabilirsiniz.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Çalışan adaylarının görsel ve işitsel kayıtlar kategorisindeki kişisel verileri, hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi ve kanunların öngördüğü yasal zorunluluklar kapsamında talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; işe başvuru süreci ile ilgili yukarıda belirtilen diğer kişisel verileri ise şirket yetkilileri ve hissedarlarına aktarılmaktadır.

İlgili Kişinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak 6698 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip bulunmaktasınız.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınız kapsamındaki başvurularınızı, www.grappafoods.com internet sitesinde yer verilen ‘’Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu’’ bağlantısından ulaşabileceğiniz başvuru formunu doldurmak suretiyle aşağıda belirtilen yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Başvuru formunun gönderileceği iletişim bilgilerine formda yer verilmiştir.

Başvuru formunuzu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5’inci maddesine uygun bir biçimde; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da önceden şirketimize bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

GRAPPA Gıda San. ve Tic. A.Ş., yukarıda belirtilen usul dışındaki bir yöntemle yapılan başvurular için, başvuruyu kabul edip etmeme veya başvuru sahibine doğru usulle başvuru yapılması için hatırlatma yapıp yapmama hakkını saklı tutar.

Başvurularınız talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilme hakkımızı saklı tutuyoruz.

Başvurunuzda belirttiğiniz talebiniz gerekli inceleme yapıldıktan sonra kabul edilebilir veya gerekçesi açıklanarak reddedilebilir. Başvurunuza ilişkin cevabınız yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Başvurunuzda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde gereği yerine getirilecektir. Başvurunun tarafımızın hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret var ise iade edilecektir.

Diğer Hususlar

Bu aydınlatma metnine dilediğiniz zaman www.grappafoods.com internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

 

GRAPPA Gıda San. ve Tic. A.Ş.’ ne yapmış olduğum iş başvurusu esnasında, veri sorumlusu olarak şirketçe başvuru formu alınması ve mülakatta tarafımdan bilgi verilmesi yoluyla toplanan kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenmesi ve bu konudaki haklarım hakkında, veri işleme faaliyetinden önce tarafıma gerekli bilgilendirmenin yapılmış olduğunu beyan ve kabul ederim.

Adı Soyadı:

T.C. Kimlik Numarası:

Tarih:

İmza: