GRAPPA Gıda San. ve Tic. A.Ş. olarak, çalışanlarımızın kişisel verilerine saygı duyuyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu olarak yürüttüğümüz ticari faaliyetler ve şirket yönetim faaliyetleri kapsamında, işlediğimiz kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve muhafazasını sağlamak için gereken özen ve hassasiyeti gösteriyor, gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu kapsamda;

 • İşlenmekte olan kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğine her zaman önem verilmektedir.
 • Özel hayatın gizliliği başta olmak üzere, Anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması ilkeleri azami hassasiyetle gözetilmektedir.
 • İşlenen kişisel verileri korumak için gerekli tüm idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.
 • Kişisel veriler, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenmekte, verilerin doğruluğu sağlanmakta ve gerektiğinde güncellenmektedir.
 • Verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesine, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmasına, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesine dikkat edilmektedir.

Amaç

GRAPPA Gıda San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde çalışan personelin iş süreçlerinde toplanan kişisel verilerinin işlenmesi ve ilgili kişilerin hakları konusunda bilgilendirme yapılmasıdır.

Tanımlar

 • İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
 • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
 • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
 • Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
 • Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.
 • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
 • Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
 • Çalışan adayı: GRAPPA Gıda San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde çalışmak üzere iş başvurusu yapanlar.
 • Güvenli elektronik imza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan, imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imza.
 • Mobil imza: Mobil bir cihaz kullanılarak oluşturulan elektronik imza.
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi: Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli.

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak GRAPPA Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

GRAPPA Gıda San. ve Tic. A.Ş.; bünyesinde çalışanların kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim ve sağlık bilgileri kategorisindeki kişisel verilerini; 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda öngörülmesi, çalışanla akdedilen iş sözleşmesinin ifası nedeniyle gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi, çalışanların haklarının tesisi ve korunması, sağlık hizmetleri verilmesi ve açık rıza alınması sebepleriyle; fiziki doküman ortamında iş sözleşmesi imzalanması, manuel ve elektronik formatta bilgi formu ve çizelgeler doldurulması, çalışana ait belge fotokopisi alınması, e-posta ile bilgi iletilmesi, çalışan tarafından belge ibraz edilmesi, elektronik ortamda belge taraması yapılması, işe devam takibi kapsamında elektronik veri okuyan giriş kontrol sistemleri yollarıyla toplamaktadır.

Şirketimizde çalışanların veri kayıt sistemimizde yer almak üzere paylaşmış olduğu bilgilerin/verilerin doğru olması sorumluluğu ilgili kişiye aittir.

GRAPPA Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin işletme tesisleri sınırları içerisinde bulunan çalışanların görsel ve işitsel kayıtları, işletmenin sahip olduğu işletme güvenliği hakkının tesisi, kullanılması veya korunması sebebiyle; ayrıca iş sağlığı ve güvenliği kapsamında veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla, işyeri sınırları içerisinde kurulu bulunan kamera sistemlerinin kayıt alması yoluyla elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kamera kayıtları; ön giriş, otopark, yan bahçe, arıtma, yan yol arka kısmı, arka bahçe, kantar, paçal (üretim) giriş, yükleme alanı ve yanı, paçal, koli odası, paçal, üretim (3 adet), paketleme (3 adet), selefon paketleme (2 adet), yeni depo, laboratuvar, giriş koridor, yemekhane bölgelerinde kurulu bulunan toplam 24 adet kamera ile gerçekleştirilmekte olup, toplanan görsel ve işitsel kayıtlar 20 gün süre ile saklanmaktadır.

Şirket çalışanlarından adli ve hukuki süreçlere konu olanların, icra bildirimi yapılanların hukuki işlem kategorisindeki kişisel verileri; ilgili ceza ve idare hukuku kanunları, 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi sebepleriyle; şirketimiz ile adli ve hukuki birimler arasında gerçekleşen yazışmalardan ve elektronik ortamda (e-posta, UETS yazılımı) toplanmaktadır.

Üretim süreçlerinde çalışanların ürün kalite takip faaliyetleri, eğitim, müşteri şikayetlerinin değerlendirmesi, uygunsuzluk değerlendirmesi ve ürün analizi faaliyetleri kapsamında yer alan  kimlik kategorisindeki kişisel verileri; üretime yönelik ticari sözleşmelerin ifasının sağlanabilmesi, gıda güvenliğine ilişkin mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve veri sorumlusunun meşru menfaati gereği; faaliyetlerde yer alan basılı formların ilgili kişilerce doldurulması yoluyla toplanmaktadır. Ayrıca, üretim tesislerinde çalışanların işe devamlılığını tespit etmek için kullanılan parmak izi ve yüz tanıma sistemi vasıtasıyla toplanan biyometrik veriler, işlenme şartı olarak çalışanların açık rızasının alınmasına dayanarak toplanmaktadır.

Satış ve pazarlama süreçlerinde yürütülen teklif/sözleşme kalite belgelendirme faaliyetleri kapsamında görev yapan çalışanların mesleki deneyim kategorisindeki kişisel verileri; ilgili kişiden açık rıza alınarak ve veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması kapsamında fiziksel ortamda basılı form veya elektronik ortamda e-posta yolu ile toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

GRAPPA Gıda San. ve Tic. A.Ş.; çalışanlarının kişisel verilerini aşağıda belirtilen amaçlar için işlemektedir.

 • İş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İşyeri yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanların hak ve menfaatlerini gerçekleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve ücret politikasının yürütülmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması, işle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi, çalışan görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Çalışan performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Risk yönetimi, acil durum yönetimi, bilgi güvenliği, taşınır mal ve kaynakların güvenliği süreçlerinin yönetilmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

Kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmesi, saklanması ve imha edilmesi süreçlerine ilişkin daha detaylı bilgilere, www.grappafoods.com internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmış olan ‘’Kişisel Verilerin Korunması’’ bağlantısı üzerinden ulaşabileceğiniz kurumsal politikalarımızı incelemek suretiyle ulaşabilirsiniz.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Çalışanların insan kaynakları süreçlerinde işlenen özlük kategorisindeki kişisel verileri, çalışanların özlük haklarındaki şirket yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla şirket yetkilileri ve Sosyal Güvenlik Kurumuna; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla talep edilmesi halinde diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; özlük hakları ödeme ve muhasebeleştirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla şirketin hizmet aldığı muhasebe hizmet sunucusuna; performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla şirket yetkilileri ve hissedarlarına aktarılmaktadır.

Çalışanların insan kaynakları süreçlerindeki disiplin kurulu faaliyetlerinde işlenen kimlik kategorisindeki kişisel verileri; iş akdinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla şirket yetkilileri ve hissedarlarına aktarılmaktadır.

Çalışanların sağlık bilgisi kategorisindeki özel nitelikli kişisel verileri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin ve yükümlülüklerinin yürütülmesi ile çalışanların sağlık durumları ile ilgili işyeri hekimi tarafından yapılacak takip ve değerlendirmelerde kullanılması amacıyla işyeri hekimi hizmet sunucusuna aktarılmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinde işlenen kimlik kategorisindeki kişisel veriler, yapılan denetimlerde veya talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Üretim sürecinde çalışanların kimlik kategorisindeki kişisel verileri, ticari sözleşme yükümlülüklerimiz kapsamındaki kalite politikalarının gereklerinin yerine getirilmesi, gıda güvenliği konusundaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yurt içinde ürün ve hizmet alan kişiler ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır. Üretim tesislerinde çalışanların işe devamlılığını tespit etmek için kullanılan parmak izi ve yüz tanıma sistemi vasıtasıyla toplanan biyometrik veriler ise aktarılmamaktadır.

Satış ve pazarlama süreçlerinde yürütülen teklif/sözleşme kalite belgelendirme faaliyetleri kapsamında görev yapan çalışanların mesleki deneyim kategorisindeki kişisel verileri; üretim kalitesinin belgelendirilmesi ve ürün alıcılarını bu konuda bilgilendirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki ürün ve hizmet alan kişilere ve mevzuat gereklerinin yerine getirilmesi için yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Hukuki işlemlerle ilgili kişisel veriler, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla, talep edilmesi durumunda yetkili kamu kuruluşlarına, adli mercilere ve tarafların hukuki temsilcilerine aktarılmaktadır.

Görsel ve işitsel kayıtlar hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi ve kanunların öngördüğü yasal zorunluluklar kapsamında talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

İlgili Kişinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak 6698 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip bulunmaktasınız.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınız kapsamındaki başvurularınızı, www.grappafoods.com internet sitesinde yer verilen ‘’Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu’’ bağlantısından ulaşabileceğiniz başvuru formunu doldurmak suretiyle aşağıda belirtilen yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Başvuru formunun gönderileceği iletişim bilgilerine formda yer verilmiştir.

Başvuru formunuzu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5’inci maddesine uygun bir biçimde; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da önceden şirketimize bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

GRAPPA Gıda San. ve Tic. A.Ş., yukarıda belirtilen usul dışındaki bir yöntemle yapılan başvurular için, başvuruyu kabul edip etmeme veya başvuru sahibine doğru usulle başvuru yapılması için hatırlatma yapıp yapmama hakkını saklı tutar.

Başvurularınız talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilme hakkımızı saklı tutuyoruz.

Başvurunuzda belirttiğiniz talebiniz gerekli inceleme yapıldıktan sonra kabul edilebilir veya gerekçesi açıklanarak reddedilebilir. Başvurunuza ilişkin cevabınız yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Başvurunuzda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde gereği yerine getirilecektir. Başvurunun tarafımızın hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret var ise iade edilecektir.

 

Diğer Hususlar

Bu aydınlatma metnine dilediğiniz zaman www.grappafoods.com internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

 

GRAPPA Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak kişisel verilerimin işlenmesi ve bu konudaki haklarım hakkında tarafıma gerekli bilgilendirmeyi yapılmış olduğunu beyan ve kabul ederim.

Adı Soyadı:

T.C. Kimlik Numarası:

Tarih:

İmza: