GRAPPA Gıda San. ve Tic. A.Ş. olarak, herkesin kişisel verilerine saygı duyuyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu olarak yürüttüğümüz ticari faaliyetler ve şirket yönetim faaliyetleri kapsamında, işlediğimiz kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve muhafazasını sağlamak için gereken özen ve hassasiyeti gösteriyor, gerekli tedbirleri alıyoruz.

Amaç

GRAPPA Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından ticari iş ilişkisinde bulunulan, mal ve hizmet satımı gerçekleştirilen, kendisinden mal ve hizmet tedarik edilen gerçek kişilerden ve tedarikçi çalışanı ile yetkililerinden elde edilen kişisel verilerin işlenmesi ve ilgili kişilerin hakları konusunda bilgilendirme yapılmasıdır.

Tanımlar

 • İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
 • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
 • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
 • Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
 • Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.
 • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
 • Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
 • Güvenli elektronik imza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan, imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imza.
 • Mobil imza: Mobil bir cihaz kullanılarak oluşturulan elektronik imza.
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi: Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli.

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak GRAPPA Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

GRAPPA Gıda San. ve Tic. A.Ş. ticari iş ilişkisinde bulunduğu müşterileri ile tedarikçilerinin (tedarikçi çalışanları ve yetkililer dahil) müşteri işlem kategorisindeki kişisel verilerini, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nda öngörülmesi; imzalanan ticari sözleşmelerin ifası ve şirketin hukuki ve ticari yükümlülüklerini yerine getirebilmesi sebepleriyle; fiziki doküman ortamında veya elektronik (e-posta) ortamında müşteri tarafından iletilen bilgiler, alınan mutabakat talep yazıları ile internet sitesi iletişim formu yazışmaları üzerinden toplamaktadır.

Şirket tesislerinde yürütülen bazı faaliyetler için iş ilişkisinde bulunulan, mal ve hizmet tedariki yapılan alt işveren veya iş/çözüm ortaklarının (çalışanları ve şirket yetkilileri dahil) iş sağlığı ve güvenliği süreçleri kapsamında kimlik, mesleki deneyim, özlük ve sağlık kategorisindeki kişisel verileri, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda öngörülmesi, imzalanan ticari sözleşmelerin ifası ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi sebepleriyle; fiziki doküman ortamında düzenlenen belgeler (rapor, çizelge, form vb.) üzerinden toplanmaktadır.

Şirketimizle yürütülen iş ilişkisi kapsamında toplanan kişisel verilerin doğru ve güncel olması sorumluluğu ilgili kişiye aittir.

İş faaliyetleri nedeniyle GRAPPA Gıda San. ve Tic. A.Ş. işletme tesisleri sınırları içerisinde bulunan herkesin görsel ve işitsel kayıtları, işletmenin sahip olduğu işletme güvenliği hakkının tesisi, kullanılması veya korunması sebebiyle; ayrıca iş sağlığı ve güvenliği kapsamında veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla, işyeri sınırları içerisinde kurulu bulunan kamera sistemlerinin kayıt alması yoluyla elektronik ortamda toplanmaktadır. Kamera kayıtlarına ilişkin bilgilendirme işyeri sınırları içerisinde gerekli görülen yerlerde yapılmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

GRAPPA Gıda San. ve Tic. A.Ş.; ticari iş ilişkisinde bulunduğu müşterileri ile tedarikçilerinin kişisel verilerini aşağıda belirtilen amaçlar için işlemektedir.

 • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi;
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Mal/hizmet alış ve satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ticari sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin, acil durum ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini, bilgi güvenliği, taşınır mal ve kaynakların güvenliği süreçlerinin yönetilmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi.

Kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmesi, saklanması ve imha edilmesi süreçlerine ilişkin daha detaylı bilgilere, www.grappafoods.com internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmış olan ‘’Kişisel Verilerin Korunması’’ bağlantısı üzerinden ulaşabileceğiniz kurumsal politikalarımızı incelemek suretiyle ulaşabilirsiniz.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Müşteri ve tedarikçilerimizin yukarıda sayılan amaç ve sebeplerden ötürü işlenen kişisel veriler, şirketimizin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; muhasebe işlemlerinin yürütülebilmesi için tarafların muhasebe birimlerine ve ticari mutabakat işlemleri için mevzuatla yetkilendirilmiş mali müşavirlere aktarılmaktadır. Ayrıca tedarikçilerimize ilişkin bilgiler, satış ve pazarlama süreçlerinde yürütülen teklif/sözleşme işlemleri kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki ürün ve hizmet alan kişilere aktarılmaktadır.

 

Görsel ve işitsel kayıtlar, hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi ve kanunların öngördüğü yasal zorunluluklar kapsamında talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

İlgili Kişinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak 6698 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip bulunmaktasınız.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınız kapsamındaki başvurularınızı, www.grappafoods.com internet sitesinde yer verilen ‘’Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu’’ bağlantısından ulaşabileceğiniz başvuru formunu doldurmak suretiyle aşağıda belirtilen yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Başvuru formunun gönderileceği iletişim bilgilerine formda yer verilmiştir.

Başvuru formunuzu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5’inci maddesine uygun bir biçimde; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da önceden şirketimize bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

GRAPPA Gıda San. ve Tic. A.Ş., yukarıda belirtilen usul dışındaki bir yöntemle yapılan başvurular için, başvuruyu kabul edip etmeme veya başvuru sahibine doğru usulle başvuru yapılması için hatırlatma yapıp yapmama hakkını saklı tutar.

Başvurularınız talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilme hakkımızı saklı tutuyoruz.

Başvurunuzda belirttiğiniz talebiniz gerekli inceleme yapıldıktan sonra kabul edilebilir veya gerekçesi açıklanarak reddedilebilir. Başvurunuza ilişkin cevabınız yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Başvurunuzda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde gereği yerine getirilecektir. Başvurunun tarafımızın hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret var ise iade edilecektir.