GRAPPA Gıda San. ve Tic. A.Ş. olarak, herkesin kişisel verilerine saygı duyuyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu olarak yürüttüğümüz ticari faaliyetler ve şirket yönetim faaliyetleri kapsamında, işlediğimiz kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve muhafazasını sağlamak için gereken özen ve hassasiyeti gösteriyor, gerekli tedbirleri alıyoruz.

Amaç

GRAPPA Gıda San. ve Tic. A.Ş. nin üretim tesislerini ziyaret eden kişilere ilişkin olarak elde edilen kişisel verilerin işlenmesi ve ilgili kişilerin hakları konusunda bilgilendirme yapılmasıdır.

Tanımlar

 • İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
 • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
 • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
 • Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
 • Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.
 • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
 • Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak GRAPPA Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

GRAPPA Gıda San. ve Tic. A.Ş. üretim tesislerini ziyaret eden kişilerin kimlik ve sağlık bilgileri kategorisindeki kişisel verilerini; gıda güvenliğine ilişkin mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve açık rıza beyanlarının alınması sebebiyle, tesise girişte doldurulan fiziki ortamdaki formlar üzerinden toplamaktadır.

Ayrıca, GRAPPA Gıda San. ve Tic. A.Ş. işletme tesisleri sınırları içerisinde bulunan herkesin görsel ve işitsel kayıtları, işletmenin sahip olduğu işletme güvenliği hakkının tesisi, kullanılması veya korunması sebebiyle; ayrıca iş sağlığı ve güvenliği kapsamında veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla, işyeri sınırları içerisinde kurulu bulunan kamera sistemlerinin kayıt alması yoluyla elektronik ortamda toplanmaktadır. Kamera kayıtlarına ilişkin bilgilendirme işyeri sınırları içerisinde gerekli görülen yerlerde ayrıca yapılmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

GRAPPA Gıda San. ve Tic. A.Ş.; üretim tesislerini ziyaret eden kişilerin verilerini aşağıda belirtilen amaçlar için işlemektedir.

 • Üretilen gıdanın güvenliğinin sağlanması ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini, bilgi güvenliği, taşınır mal ve kaynakların güvenliği süreçlerinin yönetilmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi.

Kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmesi, saklanması ve imha edilmesi süreçlerine ilişkin daha detaylı bilgilere, www.grappafoods.com internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmış olan ‘’Kişisel Verilerin Korunması’’ bağlantısı üzerinden ulaşabileceğiniz kurumsal politikalarımızı incelemek suretiyle ulaşabilirsiniz.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Ziyaretçilerimizin kişisel verileri, hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi ve kanunların öngördüğü yasal zorunluluklar kapsamında talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır. Bunun dışında herhangi bir alıcı gurubuna aktarım yapılmamaktadır.

İlgili Kişinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak 6698 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip bulunmaktasınız.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınız kapsamındaki başvurularınızı, www.grappafoods.com internet sitesinde yer verilen ‘’Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu’’ bağlantısından ulaşabileceğiniz başvuru formunu doldurmak suretiyle, internet sitemizde belirtilen yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz.

 

 

GRAPPA Gıda San. ve Tic. A.Ş. üretim tesislerine yapmış olduğum ziyaret esnasında, veri sorumlusu olarak şirketçe form doldurtmak yoluyla toplanan kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenmesi ve bu konudaki haklarım hakkında, veri işleme faaliyetinden önce tarafıma gerekli bilgilendirmenin yapılmış olduğunu beyan ve kabul ederim.

Adı Soyadı:

T.C. Kimlik Numarası:

Tarih:

İmza: