GRAPPA Gıda San. ve Tic. A.Ş. olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu olarak işlemekte olduğumuz kişisel veriler kapsamında, ilgili kişilerin Kanun’da öngörülen hakları ile bu haklar kapsamında şirketimize yapılabilecek başvurularda uyulması gereken usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

İlgili Kişinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak 6698 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip bulunmaktasınız.

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
  • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

İlgili Kişinin Haklarını Kullanılmasına İlişkin Olarak Şirketimize Yapılacak Başvurularda Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

Yukarıda belirtilen haklarınız kapsamındaki başvurularınızı, www.grappafoods.com internet sitesinde yer verilen ‘’Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu’’ bağlantısından ulaşabileceğiniz başvuru formunu doldurmak suretiyle aşağıda belirtilen yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Başvuru formunun gönderileceği iletişim bilgilerine formda yer verilmiştir.

Başvuru formunuzu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5’inci maddesine uygun bir biçimde; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da önceden şirketimize bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

GRAPPA Gıda San. ve Tic. A.Ş., yukarıda belirtilen usul dışındaki bir yöntemle yapılan başvurular için, başvuruyu kabul edip etmeme veya başvuru sahibine doğru usulle başvuru yapılması için hatırlatma yapıp yapmama hakkını saklı tutar.

Başvurularınız talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilme hakkımızı saklı tutuyoruz.

Başvurunuzda belirttiğiniz talebiniz gerekli inceleme yapıldıktan sonra kabul edilebilir veya gerekçesi açıklanarak reddedilebilir. Başvurunuza ilişkin cevabınız yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Başvurunuzda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde gereği yerine getirilecektir. Başvurunun tarafımızın hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret var ise iade edilecektir.